Javni poziv za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Tinjan u 2024. godini

09. veljača 2024. - kategorija: Obavijesti

inkubator_(1).png

Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 33. Statuta Općine Tinjan (“Službene novine Općine Tinjan'' broj 04/17-pročišćeni tekst, 03/20), članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Općine Tinjan (‘’Službene novine Općine Tinjan’’ broj 03/16) i Odluke o raspisivanju javnog poziva Klasa: 402-01/24- 01/01, Urbroj: 2163-37-01/01-24-1 od 09.02.2024. godine Općinski načelnik Općine Tinjan raspisuje

Javni poziv za financiranje programa/projekata/m anifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Tinjan u 2024. godini

1. Općina Tinjan poziva organizacije civilnog društva koje su programski usmjerene na rad za opće dobro da se prijave za financijsku podršku iz proračuna Općine Tinjan za 2024. godinu.

2. Organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom natječaju (dalje u tekstu: Natječaju) mogu prijaviti program/projekt/manifestaciju koji doprinose razvoju Općine Tinjan sukladno strateškim i planskim dokumentima Općinezasljedećapodručja:

 • Kultura

 • Sport i rekreacija

 • Socijalne potrebe

3. Ukupno planirana vrijednost ovog Natječaja je 26..136,00 eura. Od toga za:

 • Kultura 7.500,00 eura

 • Sport i rekreacija 12.000,00 eura

 • Socijalne potrebe 6.636,00 eura

4. Planirani najniži i najviši iznosi koji se mogu prijaviti i ugovoriti po ovom Natječaju i po pojedinom programu/projektu/manifestaciji su:

 • Kultura 100 eura – 3000 eura

 • Sport i rekreacija 100 eura – 4000 eura

Socijalne potrebe 100 eura – 1500 eura

5. Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa/projekta/manifestacija u okviru ovog Natječaja je slijedeći:

 • Kultura 6 potpore

 • Sport i rekreacija 10 potpora

 • Socijalne potrebe 8 potpora

6. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata/manifestacija je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do 09. ožujka 2024. godine.

Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu pošte razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na ovaj Natječaj.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupninamrežnimstranicamaOpćineTinjanwww.tinjan.hr.

7. U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena prijava na Natječaj u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno u prijamnu kancelariju općinske uprave uz napomenu: “Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Tinjan u 2024. godini – NE OTVARATI “.

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

OPĆINA TINJAN Tinjan 2, 52444 Tinjan

“Javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Tinjan u 2024. godini – NE OTVARATI“.

 

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Natječajem, te koji u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Natječaja neće se razmatrati.

8. Svaka organizacija civilnog društva u okviru ovog natječaja može prijaviti program/projekt/manifestaciju u provedbenom razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024.godine.

9. Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, modelima plaćanja, postupanja s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Pravilniku o financiranju programa/projekata/manifestacija za opće dobro iz proračuna Općine Tinjan i Uputama za prijavitelje koji su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Općine Tinjan www.tinjan.hr

10. Prijavitelji koji su nezadovoljni odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava. Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak. Prigovori se podnose Povjerenstvu za prigovor putem upravnog odjela nadležnog za javni poziv/natječaj, u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima javnog poziva/natječaja.

11. Financijske potpore koje će biti odobrene korisnicima financijskih sredstava za provedbu programa/projekta/manifestacije utvrđuju se ugovorom i isplatit će se na žiroračun korisnika prema modelima plaćanja navedenim u Uputama za prijavitelje.

12. Sva pitanja vezana uz ovaj Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: opcina@tinjan.hr i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Natječaja.

13. Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji u pitanja postavili, a najkasnije 7 dana prije isteka ovog Natječaja.

KLASA: 402-01/24-01/01
URBROJ: 2163-37-01/01-24-2 OpćinaTinjan Tinjan, 09.02.2024. Goran Hrvatin

 

Sve potrebne dokumente možete preuzeti OVDJE