Objavljen natječaj za stipendiranje učenika i studenata u 2021./2022. godini

15. studeni 2021. - kategorija: Obavijesti

stipendije-natjecaj.jpg

Na temelju članka 4. Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima (“Službene novine Općine Tinjan” broj 08/13, 6/14 i 12/20) Načelnik Općine Tinjan dana 15.studeni 2021. godine raspisuje natječaj za stipendiranje učenika i studenata u  2021./2022. godini.

 I. U školskoj/studijskoj 2021./2022. godini Općina Tinjan dodjelit će određen broj stipendija učenicima i studentima za nastavak njihova školovanja u srednjim školama i na visokim učilištima i to:

 • Učenicima - 2
 • Učenicima deficitarna zanimanja - 2      
 • Studentima - 2

Općina Tinjan dodjeljuje stipendije redovnim učenicima, učenicima – deficitarna zanimanja:

(kuhar/kuharica, konobar/konobarica, zidar/zidarica, armirač/armiračica, tesar/tesarica, instalater/instalaterka grijanja i klimatizacije, bravar/bravarica, mesar/mesarica, stolar/stolarica, elektroinstalater/elektroinstalaterka, soboslikar-ličilac/soboslikarica-ličiteljica, automehaničar/automehaničarka, krojač-šivač/krojačica-šivačica, pekar/pekarica, vodoinstalater/vodoinstalaterka, medicinska sestra/tehničar opće zdravstvene njege), i studentima sa prebivalištem na području Općine Tinjan za školovanje u srednjim školama i na visokim učilištima izvan područja Općine Tinjan.

Stipendije se odobravaju za period trajanja školovanja, odnosno za razdoblje trajanja programa obrazovne ustanove, a studentima i za vrijeme apsolventskog staža u trajanju od šest (6) mjeseci.

II. Mjesečna stipendija za učenike iznosi 350,00 kuna, za učenike – deficitarna zanimanja 400,00 kuna,  a za studente 450,00 kuna.

III. Stipendije učenika i studenata odobravaju se na osnovi sljedećih mjerila i kriterija:

 1. Prosjek ocjena viših razreda osnovne škole (5.-8.) za učenike, odnosno prosjek ocjena svih razreda srednje škole i uspjeh na državnoj maturi za studente,
 2. Uspjeh koji je učenik/student postigao u prethodnoj školskoj odnosno studijskoj godini,
 3. Sudjelovanje i plasman na županijskom, državnom i međunarodnom natjecanju u prethodnoj školskoj/studijskoj godini iz predmeta ili područja značajnih za nastavak školovanja,
 4. Materijalni položaj,
 5. Socijalni uvjeti.

Mjerila i kriteriji se iskazuju u bodovima za svakog učenika i studenta u skladu sa odredbama Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima, te na osnovi toga se izrađuje Rang lista za izbor Stipendista, posebno učenika, učenika – deficitarna zanimanja i posebno za studente.

Minimalni broj bodova koji podnositelj molbe mora ostvariti prema mjerilima i kriterijima kako bi prešao prag za razmatranje njegove molbe je 80 bodova. Ovaj uvjet se ne primjenjuje za dodjelu stipendija učenicima za deficitarna zanimanja. 

Visina stipendije, način i rokovi isplate, te obveze Stipendista prema Stipenditoru, biti će utvrđeni Ugovorom o stipendiranju između Stipendista i Stipenditora, na osnovi Pravilnika iz stavka 2. ove točke Natječaja.

Stipendije će se isplatiti za razdoblje školske godine, odnosno studijske godine: učenicima od 01. rujna do 30. lipnja iduće godine, studentima od 01. listopada do 31. srpnja iduće godine. 

IV. Prijava na ovaj Natječaj mora sadržavati Molbu za dodjelu stipendije (preuzeti na www.tinjan.hr), te u privitku i sljedeću dokumentaciju:

 1. Fotokopiju osobne iskaznice ili Uvjerenje o prebivalištu učenika/studenta,
 2. Potvrdu o upisu u odgovarajuću srednju školu odnosno visoko učilište,
 3. Fotokopije svjedodžbi viših razreda osnovne škole ili prethodnih razreda srednje škole za učenike, odnosno fotokopije svjedodžbi svih razreda srednje škole i završnog ispita (državne mature) za studente,
 4. Prijepis ocjena prethodne školske/studijske godine (za učenike i studente koji ne upisuju 1.godinu srednje škole/visokog učilišta),
 5. Dokumentaciju o sudjelovanju na natjecanjima (županijskom, državnom i međunarodnom) iz predmeta odnosno područja značajnih za nastavak školovanja (ako ih kandidat posjeduje),
 6.  Potvrda odnosno uvjerenje o plaćama za prethodna 3 mjeseca i o drugim prihodima svih članova domaćinstva po osnovi radnog odnosa,
 7. Uvjerenje o drugim primanjima (prihodima) članova domaćinstva izvan radnog odnosa (Potvrda Porezne uprave), te Izjava o iznosu ukupnog prihoda koje ostvaruju pojedino domaćinstvo u jednoj godini,
 8.  Izjava odnosno uvjerenje o članovima zajedničkog domaćinstva (preuzeti na www.tinjan.hr),
 9. Potvrda o podmirenim dugovanjima prema Općini Tinjan (izdaje se u Općini Tinjan),
 10. Isprave o dokazivanju socijalnih uvjeta iz članka 12. Pravilnika,
 11. Druge dokumente koji su potrebni za dokazivanje ispunjavanja uvjeta ovoga Natječaja.

V. Prijava na Natječaj (u skladu sa točkom IV. teksta Natječaja) dostavlja se putem pošte, e-maila:opcina@tinjan.hr ili osobno (uz prethodnu najavu na tel:626-090) na adresu: Općina Tinjan – Jedinstveni upravni odjel, Tinjan 2, 52444 Tinjan, najkasnije do 30.11.2021.godine.

Zakašnjele i nepotpune Molbe neće se uzeti u razmatranje.

Dodatne obavijesti u vezi s provedbom ovoga Natječaja mogu se dobiti putem telefona 626-090 ili e-maila: opcina@tinjan.hr

VI. Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovog Natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Odluke i obrade molbi za dodjelu stipendije, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Klasa:604-01/21-01/01
Urbroj:2163/04-01-01-21-2
Tinjan, 15. studeni 2021.godine

Načelnik Općine Tinjan, Goran Hrvatin, v.r.